Demokrati i Grundskolen

Print Friendly, PDF & Email

Drage- og 10. klassesmøder

På Det frie Gymnasium sættes demokratiet i højsædet. Derfor er det vigtigt, at du er med til at træffe de beslutninger, som vedrører din dagligdag på skolen. Da vi er en skole, der spænder fra 8. kl. til 3.g/2.hf og enkeltfag, er det naturligvis ikke alle ting, der kan eller skal besluttes på det store skolemøde.

Som grundskoleelev deltager du derfor i enten Drage- eller 10. klassemødet, som er vores eget lille nærdemokrati. Møderne foregår hver anden uge. På møderne diskuterer og beslutter vi de ting, der udelukkende har med grundskolen at gøre.
Det kan være læreransættelser, skema, ordensregler, fælles projekter, studierejser m.v.

Du er med til at sammensætte en dagsorden, få mødet til at fungere, og ikke mindst føre de trufne beslutninger ud i livet. Det kan være i udvalg nedsat af Drage- eller 10. klassesmødet eller ved afstemning, hvor alle har en stemme. Der vil et par gange i løbet af skoleåret være et fælles afdelingsmøde, hvor alle fra 8.- 9. – og 10. klasse deltager.

Klassemødet

På det klassemødet er du også med til at sætte dagsordenen, være ordstyrer og referent. Her diskuteres alt det, der har relevans for dig og din klasse. F.eks er det på klassemødet, at vi i fællesskab beslutter, hvor vi skal på studietur.